Zlatý slitek Argor Heraeus 50g

96 126Prodej

Skladem u dodavatele

Výkupní cena na vyžádání

Popis produktu

Původ: Německo
Výrobce: Argor Heraeus
Ryzost: 999,9/1000

  • Osvobozené od DPH
  • Hmotnost 50.000 g
  • Číslo: 0079

Zpětný odkup

Všem našim klientům garantujeme zpětný odkup u nás nakoupeného zboží dle aktuální ceny na burze upravené o náklady spojené s výkupem zboží. Zpětný výkup je možný pouze osobně na naší pobočce v Plzni, v ulici Ke Karlovu 1099/21, a to po předchozí telefonické domluvě.

 

Nevykupujeme historické mince, či mince sběratelské hodnoty. Umožňujeme zpětný odkup pouze mincí, které jsou v naší nabídce.

Otázky a odpovědi

1. Co je to certifikovaný investiční kov?

Certifikovaný investiční kov je:

1.1. stříbro (Ag) a zlato (Au) o ryzosti 999,9/1000
1.2. Platinové kovy jako je platina (Pt) a palládium (Pd) obvykle o o ryzosti 999,5/1000, minimálně však o ryzosti 995/1000.

Certifikované investiční kovy jsou obchodovány ve tvaru uzančních slitků (cihly) zpracovaných v certifikované afinerii s vlastním číslem, znakem výrobce, ryzostí a hmotností.

2. Který výrobce je oprávněn vyrábět certifikované investiční kovy?

Oprávnění k výrobě certifikovaných uzančních slitků uděluje The London Bullion Market Association LBMA afineriím, které splní požadovaný standard, mimo jiné nejméně po dobu tří let opakovaně vyrábět minimálně 10t rafinovaného zlata a 30t rafinovaného stříbra. Aby mohly být tyto rafinerie uvedeny v LBMA Good Delivery Seznamu, jsou tyto rafinérie pravidelně testovány na kvalitu.
Toto oprávnění v ČR nemá žádná afinerie.

3. Co můžeme dále zařadit mezi investiční kovy?

Mince, které mají ryzost nejméně 900/1000, byly vyraženy po roce 1800, jsou, nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80%.

Seznam těchto mincí uveřejňuje ČNB ve svém Věstníku.

4. Jak je to s DPH u nákupu a prodeje investičního stříbra?

Nákup:
V České republice podléhá stříbro 21% DPH.


Pokud si investiční stříbro zakoupí plátci DPH (právnické osoby, živnostníci a ostatní podnikatelé registrovaní k DPH), mohou si daň ze zakoupeného zboží odečíst v nejbližším zdaňovacím období.


Pokud si investiční stříbro zakoupí neplátci DPH, fyzické osoby (nepodnikatelé či živnostníci nepřihlášeni k dani z přidané hodnoty), výši DPH si odečíst nemohou a cena nakoupeného stříbra je pro ně tudíž konečná.


Prodej:
Pokud bude chtít plátce DPH investiční stříbro prodat, nabídne ho k prodeji za cenu včetně DPH. Pokud si toto zboží zakoupí další plátce, může si daň opět odečíst.


Pokud bude chtít neplátce DPH po zhodnocení své investice stříbro prodat, nabídne oběma skupinám (plátcům i neplátcům DPH), cenu pouze bez DPH.

5. Jak je to s DPH u nákupu a prodeje investičního zlata?

V ČR se investiční zlato obchoduje bez DPH (dle Zákona o DPH č. 235/2004 Sb., § 92) , tudíž i v našem e-shopu je nabízeno bez DPH.

6. Jsou ceny nabízené na Vašem e-shopu finální?

Ano, naše ceny jsou konečné. K celkové částce se mohou připočítat pouze případné náklady na poštovné, dopravu a pojištění.

7. Jak je možné, že se během dne ceny nabízeného zboží mění?

Ceny automaticky aktualizujeme podle vývoje cen drahých kovů na burze. Změna cen našeho zboží proběhne vždy, pokud se ceny na burze změní o 0,2 %. Pokud k této změně dojde, budete před dokončením objednávky požádání o schválení aktualizovaných cen.
Tento systém zaručuje prodej za aktuální cenu, která se dokončením objednávky fixuje. Na rozdíl od některých subjektů poskytujících obdobné služby, nedochází k nepříjemnému dodatečnému doplácení zakoupeného zboží, jehož cena byla při prodeji pouze informativní a jejíž fixace proběhla až v době jeho zaplacení.Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel obchodu - prodávající: AURICOM s.r.o.

Statutární orgán - jednatelé: Ing. Tomáš Trnka, Ing. Tereza Klainová

Sídlo společnosti: Ke Karlovu 1099/21, Skvrňany, 301 00 Plzeň

Identifikační číslo: 01882996

Daňové identifikační číslo: CZ01882996

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 28889

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu 117500893/0300

Telefonní kontakt: +420 606 646 055+420 606 646 055

Internetové stránky: www.auricom.cz

E-mail: info@auricom.cz

Datová schránka: zaj2i6

 

 

1. Všeobecná ustanovení


1.1. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Auricom.cz (dále jen „internetový obchod"). Upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím AURICOM s.r.o. (dále jen „Prodávající") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba), řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění platných právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Součástí obchodních podmínek je jako příloha č. 1 i ceník dopravy a souvisejících služeb (např. balení, pojištění apod.).


1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci internetového obchodu. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (fyzické osoby). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých provozovnách a na internetových stránkách www.auricom.cz, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.3. Potvrzením objednávky Kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně toho, že se s nimi řádně a v celém rozsahu seznámil a to včetně ceníku dopravy a souvisejících služeb. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Auricom.cz a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.


2. Uzavření kupní smlouvy


2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno a nabízeno Prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH. Vyjímku tvoří ceny investičního zlata, které jsou v souladu se zákonem 545/2005, par. 92 a) uvedeny bez DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.


2.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat aktuální cenu a doplnit či měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky, dle aktuální nabídky v okamžiku potvrzení objednávkového formuláře. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující dá pokyn „dokončit objednávku" – kliknutím na ikonku „dokončit objednávku".


2.3. Přijetí objednávky a informaci o uzavření kupní smlouvy potvrdí Prodávající Kupujícímu písemně na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v přijaté objednávce.


2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. Platební podmínky a cena zboží


3.1. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit cenu zboží v závislosti na aktuální ceně zboží na mezinárodních trzích. Prodávající stanovíujecenu konkrétního zboží v závislosti na této skutečnosti. Za cenu sjednanou se považuje aktuální cena uvedená u příslušného zboží v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku, kdy Kupující potvrdí objednávkový formulář kliknutím na ikonku „dokončit objednávku". Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu Prodávajícím v potvrzení o přijetí objednávky.


3.2. Platební podmínky:
a) platba v hotovosti do 5 pracovních dnů od obdržení proforma faktury, do částky 270 000 Kč nebo


b) bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení proforma faktury. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na účet Prodávajícího na základě „zálohové faktury". Konečná faktura je Kupujícímu dodána současně se zbožím.
Platby se uskutečňují vždy v české měně a v případě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím v EURECH.


Způsoby plateb:


• platba v hotovosti při osobním převzetí zboží

• platba v Kč bankovním převodem na účet u ČSOB, číslo účtu 11750893 /0300 s uvedením variabilního symbolu – číslo faktury/ objednávky

• platba v EURECH bankovním převodem na účet u Sparkasse, číslo účtu 31306814, BLZ 750 510 40, IBAN DE70 7505 1040 0031 3068 14, SWIFT-BIC: BYLADEM1SAD, s uvedením variabilního symbolu – číslo faktury/objednávky.


3.3. V případě dopravy zboží na adresu Kupujícího je společně s kupní cenou Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením, dodáním a pojištěním zboží ve výši uvedené v ceníku dopravních a souvisejících služeb, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.


3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen Kupující uhradit fakturovanou částku s uvedením variabilního symbolu platby.


3.5. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu nedaňový doklad – proforma fakturu se splatností 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Daňový doklad – fakturu Prodávající zašle Kupujícímu po zaplacení proforma faktury spolu se zbožím na adresu Kupujícího uvedenou v kupní smlouvě. Tato faktura bude přístupná nadále i v zákaznické sekci internetového obchodu Auricom.cz, po přihlášení k osobnímu účtu zákazníka.


3.6. V případě, že je Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty, bude tato skutečnost uváděna na daňových dokladech – fakturách.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil. 


4. Doprava, osobní odběry a dodání zboží


4.1. Expedice zboží bude realizována v závislosti na dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle však do 7 pracovních dnů ode dne zaplacení zboží. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší a Prodávající tuto skutečnost sdělí Kupujícímu prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Jednotlivá dodávka může obsahovat zboží o maximální hmotnosti 20 kg a současně maximální hodnotě 1 mil. Kč. Místo doručení nebo odběru bude stanoveno na základě objednávky, resp. kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím. Za expedici se považuje předání předmětu koupě dopravci. Dopravu na adresu uvedenou Kupujícím zajišťuje Prodávající prostřednictvím třetí osoby. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu (daňový doklad).

 

4.2. Dopravu a pojištění zboží zajišťuje na náklady Kupujícího Prodávající prostřednictvím třetí osoby. Zboží bude doručeno na Kupujícím uvedenou adresu v České Republice. Náklady na dopravu a pojištění zboží se liší dle hmotnosti a hodnoty zboží a jejich cena bude dle ceníku připočtena k ceně zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí Kupující sám při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Auricom.cz v sekci "Doprava ". Dopravu zboží do zahraničí je možné uskutečnit jen na základě zvláštní písemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím.


4.3. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen bezprostředně a důkladně zkontrolovat neporušenost obalu a zboží. Převzetím zboží – podepsáním přepravního listu přechází nebezpečí škody na Kupujícího, který současně stvrzuje, že zásilka není mechanicky ani jinak viditelně poškozená.


4.4. V případě, že je obal poškozený, nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, má Kupující právo zásilku zboží odmítnout. V případě, že tuto zásilku od přepravce převezme, je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě, ve kterém uvede rozsah poškození a případně pořídí fotodokumentaci. Sepsaný zápis o škodě je podkladem pro řešení reklamace. Zápis o škodě včetně příloh je Kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat Prodávajícímu. Nevytkne-li Kupující vady zásilky u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.


4.5. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím platného úředního dokladu, a to při osobním odběru zboží v prodejně Prodávajícího. V případech, kdy je dodávka zboží zasílána prostřednictvím dopravce, provede ověření totožnosti zaměstnanec dopravce.


5. Odstoupení od kupní smlouvy a sankce


5.1. S ohledem na to, že prodej investičního zlata a stříbra je prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, nemá Kupující - spotřebitel (fyzická osoba) právo na odstoupení od kupní smlouvy podle § 1837 a násl. Občanského zákoníku. Tím není nijak dotčeno právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v ostatních ustanovení zákona.


5.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části z důvodů stanovených zákonem a dále pak v případech:


a) pokud splatné závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu překročí částku 100 000,- Kč,


b) došlo k provozně-technické chybě, v důsledku které byla zveřejněna na stránkách Prodávajícího chybná cena,


c) v případě vyšší moci (tj. existence překážky, nastalé po uzavření kupní smlouvy nezávisle na vůli Prodávajícího, která mu brání splnit závazek, nelze ji odstranit nebo odvrátit ani při vynaložení obvyklého úsilí. Za takovouto překážku se rozumí i případný dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),


d) dojde ke změně daňových předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty,


e) při sjednání osobního odběru zboží, kdy se Kupující k Prodávajícímu v jeho provozní době nedostaví a zboží nepřevezme, a to ani ve lhůtě 30 dnů od uzavření kupní smlouvy,


f) Kupující je v prodlení se zaplacením proforma faktury delším jak 30 dnů po lhůtě splatnosti.


5.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být zasláno Kupujícímu na adresu uvedenou v kupní smlouvě nebo Prodávajícímu na adresu uvedenou shora. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení.


5.4. V případě, že již Kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, vrátí Prodávající zaplacenou částku, poníženou o smluvní pokutu a případně vzniklé náklady (např. dopravné či pojistné) zpět na jeho účet, ze kterého byla platba provedena, nebo na adresu uvedenou v kupní smlouvě a to do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.


5.5. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané ceny v těchto případech:


a) pokud při sjednání osobního odběru se Kupující ve lhůtě 30 dnů nedostaví k převzetí zboží, nebo odmítne zboží převzít, nebo převzetí zboží jakýmkoliv způsobem zmaří,


b) pokud při sjednání doručení zboží do místa určeného Kupujícím Kupující zásilku bez důvodu hodného zřetele odmítne převzít či její doručení jakýmkoliv způsobem zmaří,


c) pokud je Kupující v prodlení více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti proforma faktury,

 

Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na úhradu případně vzniklé škody.


6. Odpovědnost za vady a záruka


6.1. Záruka na zboží je poskytována co do původu, váhy a ryzosti, a to po dobu 24 měsíců.


6.2. Kupující je povinen písemně reklamovat případné vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady věci. Při případné reklamaci bude zboží přezkoumáno v autorizované zkušebně. Pokud se závady zboží neprokáží, náklady spojené s přezkoumání nese Kupující. Pokud jsou důvody pro reklamaci potvrzeny, nese veškeré náklady Prodávající.


6.3. Kupující nemá právo reklamovat  vady zboží, pokud nebyl splěnn bod 4. v celém rozsahu.


6.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním či nevhodnou manipulací se zbožím.


6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).


6.6. O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.


7. Závěrečné ustanovení


7.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


7.2. Tyto obchodní podmínky, jejich změny a doplňky vyžadují písemnou formu v elektronické podobě a zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího. Jejich účinky nastávají v okamžiku zveřejnění.


7.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


7.4. Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

 

AURICOM s.r.o.

Ing. Tereza Klainová - jednatel
Ing. Tomáš Trnka - jednatel 

Osobní převzetí

Zboží je možné vyzvednout osobně na pobočce naší společnosti Auricom s.r.o. na adrese Ke Karlovu 1099/21, Plzeň, a to od pondělí do pátku, od 8:30 hod. do 16:00 hod. dle osobní domluvy. 

Vývoj burzy

Zlato

graf burzy   graf burzy

  

Stříbro

graf burzy   graf burzy  

Pojištění

Všechny zásilky jsou pojištěny Českou poštou do maximální hodnoty 1 mil. Kč. Při výběru tohoto typu dopravy Vám budou náklady na pojištění automaticky vygenerovány a zahrnuty do celkové částky. 

Pojištění zásilek přesahujících hodnotu 1 mil. Kč budou řešeny individuálně po domluvě se zákazníkem.

Doprava

Doručení Českou poštou:

Na území České republiky je možné zaslat zboží výhradně do vlastních rukou adresáta. Náklady na doručení zásilky se automaticky vygenerují při dokončení objednávky zboží.

Maximální hmotnost zásilky je 20 kg a její maximální hodnota nesmí přesáhnout
1 mil. Kč.

O doručení zásilky budete informování Českou poštou ve formě sms či e-mailu. Zásilka bude uschována na poště po dobu 15 dnů, poté bude zaslána zpět odesílateli a označena za nedoručenou. 

 

Výše objednávky   Cena dopravy a pojištění 
    do 5 000 Kč    120 Kč 
   do 30 000 Kč     150 Kč 
 nad 30 000  Kč     220 Kč 
nad 100 000 Kč    385 Kč 
 nad 200 000 Kč     565 Kč 
 nad 300 000 Kč     715 Kč 
 nad 400 000 Kč     865 Kč 
 nad 500 000 Kč  1 015 Kč 
  nad 600 000 Kč   1 165 Kč 
 nad 700 000 Kč   1 315 Kč 
 nad 800 000 Kč   1 465 Kč 
  nad 900 000 Kč  1 620 Kč 

 

Doprava zboží v hodnotě nad 1 mil. Kč či o hmotnosti vyšší než 20 kg bude řešena individuálně po domluvě se zákazníkem.

Možnost úschovy

 

Všem našim klientům nabízíme úschovu drahých kovů přímo v sídle společnosti, a to v certifikovaném trezoru, dosahujícího bezpečnostní třídy IX CD, jehož bezpečnost je navíc garantována pojištěním. Zboží lze uschovat v soukromých trezorových schránkách umístěných v prostorách trezoru, které je možné otevřít pouze za pomoci dvou klíčů současně, a to klíčem majitele schránky a klíčem společnosti Auricom. Další možností je uschovat zboží v samotném prostoru trezoru. V případě zájmu o úschovu zboží nás prosím kontaktujte na telefonu +420 606 646 055, +420 602 135 565 na emailové adrese info@auricom.cz či prostřednictvím kontaktního formuláře umístěné v patičce stránek.

 

 

Ceník úschovy v prostorách trezoru (za rok bez DPH) 
 Cena: 100 Kč/dm3

 

Ceník úschovy v soukromých schránkách (za rok bez DPH)
 Typ  Velikost schránky   Cena 
 A  330x440x75 mm     620 Kč 
 B  330x440x150 mm   1 241 Kč
 C  330x440x300 mm  2 483 Kč
 D  600x330x440 mm   4 966 Kč

 

 

*} {*